Điều khoản

Khi bạn truy cập vào trang web này đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ, xác nhận và chấp nhận những điều khoảng sử dụng của chúng tôi.

Những điều khoảng sử dụng này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào khi có những biến đổi và phát triển cho phù hợp với điều kiện kinh tế, cơ chế chính sách và pháp luật. Chính vì vậy mà chúng tôi yêu cầu bạn thường xuyên theo dõi những thay đổi khi sử dụng trang web này.

Truy cập vào trang web này:

Bạn đồng ý sự dụng trang web này trong những trường hợp hợp pháp với quý định của pháp luật hiện hành cho những mục đích hợp pháp được mô tả chi tiết trong “ hạn chế sử dụng “ dưới đây:

Bạn đồng ý không thực hiện hành động này ảnh hưởng đến an ninh trang web, làm cho trang web không thể tiếp cận với những người cần truy cặp khác hoặc gay thiệt hại cho trang web hoặc nội dung của trang web.

Bạn đồng ý không thêm, bớt, hoặc thay đổi nội dung, hoặc cố tình truy cập vào những phần của trang web không dành cho bạn. Bạn đồng ý không sử dụng trang web trong bất cứ hình thức nào để can thiệp vào các quyền của bên thứ 3.

Để truy cập vào trang web này hoặc một số tài nguyên khác trong trang web có thể bạn được yêu cầu để lại thông tin đăng ký nhật định hoặc một số thông tin khác. Bạn cam kết rằng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực .

Nếu chúng tôi phát hiện những thông tin bạn cung cấp là không đúng, chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vào bên trong hoặc vào trang web này mà không cần phải thông báo trước.

Trang web này chỉ được cung cấp cho những trường hợp phi thương mại, cho những cá nhân và công ty mong muốn tìm hiểu về chúng tôi hoặc thông tin một số những sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Bạn không thể sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.